Home

Het grondrechtencollectief “Geenvodjepapier” werd opgericht naar aanleiding van de nationale invoering van de avondklok. We betwisten niet dat er kordate maatregelen nodig zijn tegen de verspreiding van het Coronavirus, doch we staan kritisch tegenover maatregelen die in strijd zijn met de Grondwet en de fundamentele rechten en vrijheden.

Lopende procedures

Geenvodjepapier heeft ondertussen verschillende procedures lopen bij de Raad van State en het Grondwettelijk Hof. Het overzicht van de lopende procedures geeft een stand van zaken en wordt regelmatig bijgewerkt.

Grondwettelijk Hof – Quarantaine

Al jaren bestaat in Vlaanderen het preventiedecreet, dat in zeer verregaande vrijheidsberoving voorziet voor mensen met een besmettelijke ziekte, zonder afdoende waarborgen.

De tikkende tijdbom van het preventiedecreet is door twee recente decreetswijzigingen op scherp gesteld. Ambtenaren mogen naar quarantaine grijpen bij een “verhoogd risico” op besmetting. Er wordt ook voorzien in een “automatische” quarantaine in heel wat gevallen. Definities zijn vaag, beroepsprocedures ontbreken, onbetrouwbare gegevens worden overgemaakt aan de politie voor handhaving, gegevens worden onwettig verwerkt…

Het preventiedecreet is manifest in strijd met de Grondwet. We vragen dan ook de schorsing en vernietiging van de recente Vlaamse quarantainedecreten aan het Grondwettelijk Hof.

We vragen ook de vernietiging van de Brusselse ordonnantie, die ook onvoldoende bescherming biedt tegen onterechte quarantaine en willekeur.

Lees meer…

Grondwettelijk Hof – Wet Civiele Veiligheid

De Wet Civiele Veiligheid zou de basis vormen van vele maatregelen die het afgelopen jaar genomen zijn in het kader van de bestrijding van COVID-19, waaronder ook de avondklok. De politierechtbank van Charleroi formuleerde meerdere prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof over de Wet Civiele Veiligheid.

Geenvodjepapier komt tussen in deze zaken om het Hof te doen besluiten dat de Wet Civiele Veiligheid de Grondwet schendt.

Lees onze memorie van tussenkomst…

Gegevensverwerking RSZ

De Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) heeft via Ministerieel Besluit (MB) een ruime bevoegdheid gekregen om gegevens te verwerken in het kader van het opsporen van COVID-19. Ze mogen hierbij overgaan tot het samenvoegen van gegevens, maar ook datamining.

Aangezien de gegevensverwerking zonder wettelijke basis gebeurt en het MB een veel te ruime verwerking toelaat, dienden we een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Avondklok – voortzetting

Hoewel ons schorsingsverzoek bij de Raad van State verworpen is blijven we verder werken, we zetten de zaak ten gronde verder. Tijdens die procedure ten gronde zullen we de Raad van State een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof voorleggen.

Het collectief is eveneens vastbesloten om, indien nodig, andere juridische wegen te bewandelen om een herstel van de Belgische grondwettelijke orde te bekomen. Al naargelang de nieuwe ontwikkelingen komen daarbij zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als de kortgedingrechter in het vizier.

Avondklok = Coronahuisarrest.

Steun ons initiatief en onderteken de open brief.

Al 4178 handtekeningen.

Niemand die goed bij zinnen is betwist de noodzaak aan een doeltreffend en doortastend Coronabeleid. België wordt ten tweeden male hard getroffen door de wereldwijde pandemie. De crisis is ernstig en de volksgezondheid staat op het spel. Een aantal van de nu genomen maatregelen baren echter zorgen omdat ze raken aan de meest fundamentele grondrechten, vastgelegd in de Belgische grondwet. En dat màg gewoonweg niet, zo zegt de grondwet ondubbelzinnig zelf. Lees meer…

Crowdfunding

Wil je een euro of twee onze richting uitsturen (niét om ons te betalen, wél om de gerechtskosten mee te helpen dragen)? Dat zou fantastisch zijn. Doneren kan je via deze pagina.

Persberichten & documentatie

Al onze persberichten en bijhorende documentatie, zoals de verzoekschriften, kan je hier inkijken.