Open brief

Burgers vechten ongrondwettelijke avondklok aan en eisen degelijk wettelijk kader voor Coronabeleid

Een aantal bezorgde burgers stappen naar de Raad van State om bij hoogdringendheid de vernietiging van het federale Ministerieel Besluit van 18 oktober omtrent de avondklok te vragen. De avondklok is volgens hen ongrondwettelijk. Het collectief, dat zich uit via geenvodjepapier.be, ontkent de ernst van de crisis niét, maar vraagt principieel om enkel maatregelen uit te vaardigen die te rijmen vallen met de Belgische grondwet, alsook een transparant maatschappelijk én parlementair debat over een gepast wettelijk kader voor toekomstige coronamaatregelen. De ondertekenaars van deze Open Brief steunen dit initiatief.

België wordt opnieuw hard getroffen door de wereldwijde corona-pandemie. De crisis is ernstig en de volksgezondheid staat op het spel. Niemand die goed bij zinnen is, betwist de noodzaak aan een doeltreffend en doortastend coronabeleid. Toch doen de nieuwe maatregelen van de regering Decroo de wenkbrauwen fronsen omdat ze raken aan de meest fundamentele grondrechten zoals vastgelegd in de Belgische grondwet. En dat màg gewoonweg niet, zo zegt de grondwet zelf ondubbelzinnig.

Artikel 187 “De Grondwet kan noch geheel, noch ten dele worden geschorst”.

Het flagrantste voorbeeld van zo’n grondwetschendende maatregel is de avondklok. Sinds maandag 19 oktober 2020 mag niemand, behoudens een beperkt aantal uitzonderingen, nog de deur uit tussen twaalf en vijf uur ’s nachts. Ook niet om de hond uit te laten, ook niet om alleen een sigaret te gaan roken, ook niet voor wie thuis zit en een psychologische breakdown doormaakt of wie even wil afkoelen na een echtelijke woordenwisseling. Tenzij voor het werk, dan mag het wèl. In dat geval is het aan de politie om de geloofwaardigheid van die professionele verplaatsing te bepalen.

Het enige precedent, vooraleer de Antwerpse gouverneur zich ermee in de aandacht werkte, zijn de twee wereldoorlogen. De Duitse bezetter achtte zich niet gebonden door de Belgische grondwettelijke rechtsorde. Niet echt fraaie geloofsbrieven.

Om aan deze ongrondwettelijke toestand een einde te maken, wordt bij de Raad van State een verzoek tot vernietiging ingediend. Met de vernietiging zou een einde worden gesteld aan een vanuit rechtsstatelijk en democratisch oogpunt onaanvaardbare toestand, die bovendien kwetsbare groepen in de samenleving (daklozen, alleenstaanden, vluchtingen, … ) buitengewoon hard treft. Zo zijn er al incidenten gefilmd waarbij agenten daklozen interpelleerden omdat ze zich tijdens de avondklokuren … op straat bevonden.

De ondertekenaars hopen daarmee ook het dringend noodzakelijke debat over een geschikt wettelijk kader voor de wel degelijk broodnodige coronamatregelen (zoals het samenscholingsverbod, het sluitingsuur, e.d.) hoog op de politieke agenda te zetten. Zoals uit een recent vonnis van de politierechtbank van Charleroi bleek, zijn immers alle straffen op basis van de bestaande besluitvorming onwettig.

Dit ondergraaft niet alleen de effectiviteit, maar vooral ook de geloofwaardigheid van het beleid — en een vertrouwensbreuk tussen burger en politiek kunnen we nu wel missen als kiespijn. Viroloog Van Gucht wees er onlangs nog op: deze crisis is nog lang niet gedaan en zal zeker nog tot de volgende zomer duren. Als we het draagvlak willen behouden voor een effectief en menswaardig coronabeleid, dan moet er dringend een einde komen aan de willekeur.

Daartoe is het herstel van de grondwettigheid, een transparant maatschappelijk én parlementair debat, evenals het scheppen van een gepast wettelijk kader voor toekomstige maatregelen een absoluut noodzakelijke vereiste.

Initiatiefnemers:

Dr. Karin Verelst, filosoof, CLEA-VUB/Eramsushogeschool
Drs. Jan De Groote, advocaat en onderzoeker, VUB

Ondertekenaars:
Dr. Jens Hermans
Matthias Dobbelaere-Welvaert
Lieven De Cauter
Prof. dr. Dave Sinardet, hoogleraar politieke wetenschappen, VUB
Jan Ghysels
Alex Dardenne
Prof. dr. Andreas De Block, gewoon hoogleraar filosofie, KU Leuven
Prof. dr. Willy Cassiers, professeur de droit et de philosophie, Henallux
Paul Bekaert, advocaat en mensenrechtenactivist
Alexis Deswaef, mensenrechtenadvocaat

Onderteken mee deze open brief (enkel uw naam en beroep worden gepubliceerd).

Onderteken

4,198 signatures

Share this with your friends:

   

Laatste handtekeningen
4,198 Jan Geukens gepensioneerd
4,197 Patrick Palm
4,196 Willy Nuyts gepensioneerd
4,195 Anna Bouvrie
4,194 Anne Martine Humblet
4,193 Steve Gijbels
4,192 Stefan Buyst Zaakvoerder
4,191 Jeffrey Van den Bergh Oka deskundige med toestellen
4,190 liliane bax geen
4,189 Timon S Parkeerwachter
4,188 Gerry Nelissen Arbeider
4,187 Kathleen Rasschaert
4,186 Dominique Van maele
4,185 Yolande Williame
4,184 Melissa Van Moer levenservaringsdescundige/filosoof
4,183 Stefaan Raes Service Engineer
4,182 KOENRAAD FEREMANS Ambtenaar
4,181 Sabine Van de Kerkhove Ex-verpleegster, huisvrouw,moeder
4,180 Paul van Dooren Arbeider
4,179 Tijl De Bie Prof. Datawetenschappen
4,178 Dennis Cardinaels
4,177 Beppie van Ginneken
4,176 Patricia Ryon Burgerlijk ingenieur
4,175 Matthias Mareen
4,174 Jeff De Kleijn CEO
4,173 Laurens Moerman Tuinarbeider
4,172 Fiene Staelens Zelfstandig
4,171 Wim Bogaert productspecialist
4,170 Ludo Poelmans Advocaat
4,169 Delphine Geypen Advocaat
4,168 Linda Bostoen balletdanser
4,167 Marijke Welvaert leerkracht
4,166 Martijn Hendrix Bediende
4,165 Tinne Sterckx Docente
4,164 Kevin Luyten
4,163 Barbara Uyttersprot
4,162 Ivo Stroobants
4,161 Roeland Van der Sloten zefstandige
4,160 Kristien Sergeant Dogsitter
4,159 Jan Appermont Boswachter
4,158 Tom Appermont
4,157 Gert Van Grembergen Ondernemer
4,156 Jordy Hendrikx advocaat
4,155 Ben Heip
4,154 Bert Melis
4,153 Pieter Arons Boekhouder
4,152 Frederik Desmet
4,151 Pieter Maes Zelfstandige
4,150 Rita De Paus
4,149 Joris Nitelet

Verzoekschrift

Het (geanonimiseerde) verzoekschrift kan u hier inkijken. De zaak wordt vrijdag 3O oktober reeds in behandeling genomen door de Raad van State.