Open brief

Burgers vechten ongrondwettelijke avondklok aan en eisen degelijk wettelijk kader voor Coronabeleid

Een aantal bezorgde burgers stappen naar de Raad van State om bij hoogdringendheid de vernietiging van het federale Ministerieel Besluit van 18 oktober omtrent de avondklok te vragen. De avondklok is volgens hen ongrondwettelijk. Het collectief, dat zich uit via geenvodjepapier.be, ontkent de ernst van de crisis niét, maar vraagt principieel om enkel maatregelen uit te vaardigen die te rijmen vallen met de Belgische grondwet, alsook een transparant maatschappelijk én parlementair debat over een gepast wettelijk kader voor toekomstige coronamaatregelen. De ondertekenaars van deze Open Brief steunen dit initiatief.

België wordt opnieuw hard getroffen door de wereldwijde corona-pandemie. De crisis is ernstig en de volksgezondheid staat op het spel. Niemand die goed bij zinnen is, betwist de noodzaak aan een doeltreffend en doortastend coronabeleid. Toch doen de nieuwe maatregelen van de regering Decroo de wenkbrauwen fronsen omdat ze raken aan de meest fundamentele grondrechten zoals vastgelegd in de Belgische grondwet. En dat màg gewoonweg niet, zo zegt de grondwet zelf ondubbelzinnig.

Artikel 187 “De Grondwet kan noch geheel, noch ten dele worden geschorst”.

Het flagrantste voorbeeld van zo’n grondwetschendende maatregel is de avondklok. Sinds maandag 19 oktober 2020 mag niemand, behoudens een beperkt aantal uitzonderingen, nog de deur uit tussen twaalf en vijf uur ’s nachts. Ook niet om de hond uit te laten, ook niet om alleen een sigaret te gaan roken, ook niet voor wie thuis zit en een psychologische breakdown doormaakt of wie even wil afkoelen na een echtelijke woordenwisseling. Tenzij voor het werk, dan mag het wèl. In dat geval is het aan de politie om de geloofwaardigheid van die professionele verplaatsing te bepalen.

Het enige precedent, vooraleer de Antwerpse gouverneur zich ermee in de aandacht werkte, zijn de twee wereldoorlogen. De Duitse bezetter achtte zich niet gebonden door de Belgische grondwettelijke rechtsorde. Niet echt fraaie geloofsbrieven.

Om aan deze ongrondwettelijke toestand een einde te maken, wordt bij de Raad van State een verzoek tot vernietiging ingediend. Met de vernietiging zou een einde worden gesteld aan een vanuit rechtsstatelijk en democratisch oogpunt onaanvaardbare toestand, die bovendien kwetsbare groepen in de samenleving (daklozen, alleenstaanden, vluchtingen, … ) buitengewoon hard treft. Zo zijn er al incidenten gefilmd waarbij agenten daklozen interpelleerden omdat ze zich tijdens de avondklokuren … op straat bevonden.

De ondertekenaars hopen daarmee ook het dringend noodzakelijke debat over een geschikt wettelijk kader voor de wel degelijk broodnodige coronamatregelen (zoals het samenscholingsverbod, het sluitingsuur, e.d.) hoog op de politieke agenda te zetten. Zoals uit een recent vonnis van de politierechtbank van Charleroi bleek, zijn immers alle straffen op basis van de bestaande besluitvorming onwettig.

Dit ondergraaft niet alleen de effectiviteit, maar vooral ook de geloofwaardigheid van het beleid — en een vertrouwensbreuk tussen burger en politiek kunnen we nu wel missen als kiespijn. Viroloog Van Gucht wees er onlangs nog op: deze crisis is nog lang niet gedaan en zal zeker nog tot de volgende zomer duren. Als we het draagvlak willen behouden voor een effectief en menswaardig coronabeleid, dan moet er dringend een einde komen aan de willekeur.

Daartoe is het herstel van de grondwettigheid, een transparant maatschappelijk én parlementair debat, evenals het scheppen van een gepast wettelijk kader voor toekomstige maatregelen een absoluut noodzakelijke vereiste.

Initiatiefnemers:

Dr. Karin Verelst, filosoof, CLEA-VUB/Eramsushogeschool
Drs. Jan De Groote, advocaat en onderzoeker, VUB

Ondertekenaars:
Dr. Jens Hermans
Matthias Dobbelaere-Welvaert
Lieven De Cauter
Prof. dr. Dave Sinardet, hoogleraar politieke wetenschappen, VUB
Jan Ghysels
Alex Dardenne
Prof. dr. Andreas De Block, gewoon hoogleraar filosofie, KU Leuven
Prof. dr. Willy Cassiers, professeur de droit et de philosophie, Henallux
Paul Bekaert, advocaat en mensenrechtenactivist
Alexis Deswaef, mensenrechtenadvocaat

Onderteken mee deze open brief (enkel uw naam en beroep worden gepubliceerd).

Onderteken

4,070 signatures

Share this with your friends:

   

Laatste handtekeningen
4,070 Christophe RONSE Advocaat
4,069 Mohamed Tijani Ambtenaar
4,068 Geert Vandendriessche
4,067 Wouter Paijmans gepensioneerd musicus
4,066 Monique Sprangers
4,065 Stéphanie Massart
4,064 Tony Vandermaelen
4,063 Katleen Schepers Zelfstandige
4,062 Tania Schuddinck
4,061 jo Coeckelbergh
4,060 An Potums
4,059 Guy Janssen
4,058 Sem Bettens Student
4,057 Koen Van Reeth Zelfstandige
4,056 Tom Grootaert
4,055 Charlotte Gebruers
4,054 Luc Van Caneghem Advocaat
4,053 Robert De Keersmaecker
4,052 Karlien Kennis bediende
4,051 Peter T'Jampens
4,050 Melanie Paris
4,049 peter leeftink
4,048 Liesbeth Arnaerts
4,047 Angélique Gillhaus Zelfstandige
4,046 An Jacobs
4,045 Rony De Coninck Ambtenaar
4,044 Francis Vandesteene
4,043 Karl Meganck Ingenieur
4,042 Griet Caels
4,041 Tom Daniels techniek kunstensector
4,040 Sonia Van Bel
4,039 Yoeri Huyssen
4,038 Margareta Deforche - De la Haye
4,037 Michel Driessen transport
4,036 Remko Bassleer Privé leraar
4,035 Patrick Smekens
4,034 Marianne Tanghe
4,033 Marina Bardyn zaakvoerder
4,032 Roeland Feys Elektronicus
4,031 Serge Boeckx IT Manager
4,030 herman huyssen
4,029 Frans Withouck
4,028 carine vervenne
4,027 Kurt Vanlandschoot zelfstandige
4,026 Franki Doornaert
4,025 Werner Vermeylen
4,024 Jan Van Opstal
4,023 karin cools Pedagoge
4,022 Joren Bassleer
4,021 Gerald Bassleer Bioloog

Verzoekschrift

Het (geanonimiseerde) verzoekschrift kan u hier inkijken. De zaak wordt vrijdag 3O oktober reeds in behandeling genomen door de Raad van State.